Nepal 79

Near Durbar sq, Kathmandu

Nepal 79

Near Durbar sq, Kathmandu